1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 7(105)'2012
  5. Analysis of indexes of estimation of quality of processing of images fractal method at influence of extensive masking hindrances

Analysis of indexes of estimation of quality of processing of images fractal method at influence of extensive masking hindrances

A.N. Makoveychuk, I.N. Butko, D.B. Zhuykov, G.V. Khudov
Annotations languages:

The analysis of indexes of quality of processing of images a fractal method is in-process conducted at influence of extensive masking hindrances.
Keywords: index of quality, processing of images, fractal method of treatment, extensive masking hindrance
Reference:
Makoveichuk, A.N., Butko, Y.N., Zhuikov, D.B. and Khudov, H.V. (2012), "Analyz pokazatelei otsenky kachestva obrabotky yzobrazhenyi fraktalnыm metodom pry vozdeistvyy protiazhennыkh maskyruiushchykh pomekh" , Information Processing Systems, Vol. 7(105), pp. 104-108.