1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 7(105)'2012
  5. Results of quantitative estimation of indexes of efficiency of planning of informatively-psychological operation

Results of quantitative estimation of indexes of efficiency of planning of informatively-psychological operation

S.V. Zalkin
Annotations languages:

The method of estimation of prognosis of efficiency of plan and conduct of informatively-psychological operation is improved. The results of quantitative estimation of prognosis of efficiency of plan of informatively-psychological operation are presented.
Keywords: informatively-psychological operation, index, efficiency
Reference:
Zalkyn, S.V. (2012), "Rezultatы kolychestvennoi otsenky pokazatelei эffektyvnosty planyrovanyia ynformatsyonno-psykholohycheskoi operatsyy" , Information Processing Systems, Vol. 7(105), pp. 156-159.