1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(107)'2012
  5. Багатокритеріальна нейроеволюційна оптимізація нелінійних функцій

Багатокритеріальна нейроеволюційна оптимізація нелінійних функцій

О.О. Безсонов
Анотації на мовах:

Розглядається можливість застосування моделей нелінійних систем, отриманих за допомогою еволюціонуючої радіально-базисної мережі, для вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації, яка полягає в пошуку Паретооптимальної множини рішень. Це передбачає багаторазове моделювання системи, що оптимізується, при різних значеннях варійованих параметрів. У реальних системах для цього зазвичай потрібні значні обчислювальні витрати, у зв'язку з чим виникає необхідність побудови їх швидкодіючих моделей. Імітаційне моделювання довело, що за допомогою еволюціонуючої радіально-базисної мережі можливе отримання досить точних моделей, використання яких дозволяє визначити множину Парето-оптимальних рішень.
Ключові слова: багатокритеріальна оптимізація, нейронна мережа, генетичний алгоритм, нелінійна система, множина Парето, оптимальне рішення