1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(108)'2013
  5. Monitoring of ecological regions of the military activity by regular means of measuring techniques troops

Monitoring of ecological regions of the military activity by regular means of measuring techniques troops

O.V. Dzysiuk, V.E. Kozlov, Y.V. Kozlov
Annotations languages:

The application of the staff of the means of measuring equipment of military purpose to solve the tasks of environmental monitoring of the regions of the military activity with the use of information technologies.
Keywords: ecology, monitoring, military activities, information technologies
Reference:
Dzysiuk, O.V., Kozlov, V.Ye. and Kozlov, Yu.V. (2013), "Ekolohichnyi monitorynh stanu rehioniv viiskovoi diialnosti shtatnymy zasobamy vymiriuvalnoi tekhniky viisk" , Information Processing Systems, Vol. 1(108), pp. 263-266.