1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 2(10)'2007
  5. Definition of the maximal speeds of a wind in view of impulses of a wind at restriction of probability of their occurrence

Definition of the maximal speeds of a wind in view of impulses of a wind at restriction of probability of their occurrence

Y. Oleynik, V. Borodavka, V. Slobodyanyuk
Annotations languages:

The advanced mathematical model of definition of the maximal speeds of a wind is offered in view of impulses of a wind at restriction of probability of their occurrence.
Reference:
Oleinyk, Yu.A., Borodavka, V.A. and Slobodianiuk, V.F. (2007), "Vyznachennia maksymalnykh shvydkostei vitru z urakhuvanniam poryviv vitru pry obmezhenni imovirnosti yikhnoho vynyknennia" , Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(10), pp. 90-92.