1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 9(116)'2013
  5. AUTOMATED SYSTEM OF AIR SHIPS AUTHENTICATION WHICH CAN BE USED FOR REALIZATION OF ASSASSINATIONS IN AIR SPACE OF UKRAINE

AUTOMATED SYSTEM OF AIR SHIPS AUTHENTICATION WHICH CAN BE USED FOR REALIZATION OF ASSASSINATIONS IN AIR SPACE OF UKRAINE

D.V. Bezkrovniy, D.G. Vasyliev, O.P. Borisjuk
Annotations languages:

Automated system of air ships authentication which can be used for realization of assassinations in air space of Ukraine is offered.
Keywords: air ship, threat of assassinations, automated system, information, authentication
Reference:
Bezkrovnyi, D.V., Vasyliev, D.H. and Borysiuk, O.P. (2013), "Avtomatyzovana systema identyfikatsii povitrianykh suden, yaki mozhut vykorystovuvatys dlia zdiisnennia terorystychnykh aktiv v povitrianomu prostori Ukrainy" [Automated system of air ships authentication which can be used for realization of assassinations in air space of Ukraine], Information Processing Systems, Vol. 9(116), pp. 200-203.