1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(122)'2014
  5. The influence of socioeconomic factors on the growth of number of traffic fatalities

The influence of socioeconomic factors on the growth of number of traffic fatalities

I.А. Cherepnev, V.І. Dyakonov, G.А. Lyashenko, N.V. Polyanova, T.V. Dzhigit
Annotations languages:


Description: This article describes how to reduce mortality from road traffic accidents in Ukraine.


Keywords: economic inequality, road traffic injuries

Reference:
 Cherepnev, Y.A., Diakonov, V.Y., Liashenko, H.A., Polianova, N.V. and Dzhyhyt, T.V. (2014), “Vlyianye sotsyalno-эkonomycheskykh faktorov na rost chysla dorozhno-transportnыkh proysshestvyi so smertelnыm yskhodom” [The influence of socioeconomic factors on the growth of number of traffic fatalities], Information Processing Systems, Vol. 6(122), pp. 190-196.