1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Оцінка ефективності команди проекту за критерієм гарантованого результату в умовах невизначеності трудовитрат

Оцінка ефективності команди проекту за критерієм гарантованого результату в умовах невизначеності трудовитрат

I.О. Гончар, О.I. Лисенко, Ю.Ю. Жебель
Анотації на мовах:

У стохастичній постановці вирішується задача оцінки якості команди проекту за критерієм ефективності гарантованої реалізації в задані терміни комплексів робіт різного ступеня складності в умовах невизначеності роботи виконавців різної кваліфікації. Обсяги комплексів робіт різного ступеня складності та витрати фінансових коштів на їх реалізацію розглядаються як безперервні випадкові величини, що підкоряються закону бета-розподілу. Згідно принципу гарантованого результату ефективність реалізації проекту оцінюється відношенням оптимістичної оцінки випадкової величини загального обсягу комплексів робіт до песимістичної оцінки випадкової величини сумарних витрат фінансових коштів. Отримані результати можуть бути використані при формуванні команди проекту в умовах неповної поінформованості особи, що приймає рішення.
Ключові слова: ефективність реалізації проекту, принцип гарантованого результату, закон бета-розподілу, нормальний закон розподілу, правило «трьох сигм», математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, песимістична і оптимістична оцінки безперервної випадкової величини