1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 7(132)'2015
  5. Fuzzy clusterization of data in ordinal scale based on mapping ordinal feature values into numerical values

Fuzzy clusterization of data in ordinal scale based on mapping ordinal feature values into numerical values

V.A. Samitova
Annotations languages:


Description: Fuzzy clusterization of data in ordinal scale based on mapping ordinal feature values into numerical values in real time is consіdered.


Keywords: clusterization, index scale, FCM, recurrent clusterization, index-digital reflection

Reference:
 Samytova, V.A. (2015), “Otobrazhenye poriadkovыkh kharakterystyk v tsyfrovuiu shkalu na osnove nechetkoi klasteryzatsyy” [Fuzzy clusterization of data in ordinal scale based on mapping ordinal feature values into numerical values], Information Processing Systems, Vol. 7(132), pp. -110-.