1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 1(17)'2009
  5. Development metod correction random component ionosphere error satellite navigation definition with use two frequency measurements base station

Development metod correction random component ionosphere error satellite navigation definition with use two frequency measurements base station

V.P. Dedenok, S.M. Flerko, V.M. Deineko
Annotations languages:

The method of forming of ionosphere correction is offered to measuring of psevdoranges of satellite navigation apparatus. The analysis of influencing of ionosphere is conducted on measurings of psevdoranges, the model of ionosphere error is presented taking into account a random component. The method of forming of ionosphere correction, which unlike existing allows to compensate regular and minimize random component of ionosphere error of the satellite measurings of navigations is developed.
Keywords: ionosphere, electronic concentration, random component ionosphere erro
Reference:
Dedenok, V.P., Flerko, S.M. and Deineko, V.M. (2009), "Rozrobka metodu kompensatsii vypadkovoi skladovoi ionosfernoi pokhybky suputnykovykh navihatsiinykh vyznachen z vykorystanniam dvochastotnykh vymiriv kontrolno-korehuiuchykh stantsii" , Systems of Arms and Military Equipment, No. 1(17), pp. 88-91.