1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 2(18)'2002
  5. Methods of the photosensitivity rising of the aerial films by the way of the external electric field influence

Methods of the photosensitivity rising of the aerial films by the way of the external electric field influence

V.V. Mihalko
Annotations languages:


Description: The article deals with the way of the influence at the sensitometric parameters by the way of the influence to the aerial films emulsion coating of the electric field.


Reference:
 Mykhalko, V.V. (2002), “Metodyka povыshenyia svetochuvstvytelnosty aэrofotoplenok putem vozdeistvyia vneshneho эlektrycheskoho polia”, Information Processing Systems, Vol. 2(18), pp. 186-189.