1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 2(18)'2002
  5. Safety determination of the multichannel architectures of the adaptive majority-redundant digital superintendents and computation systems

Safety determination of the multichannel architectures of the adaptive majority-redundant digital superintendents and computation systems

I.V. Piskаchоva
Annotations languages:


Description: In the article is considered researching of the analytical models of the safety determination of the four-channel multiversion majority-redundant architectures.


Reference:
 Pyskacheva, Y.V. (2002), “Otsenka nadezhnosty mnohokanalnыkh arkhytektur adaptyvnыkh mazhorytarno-rezervyrovannыkh tsyfrovыkh upravliaiushchykh y vыchyslytelnыkh system”, Information Processing Systems, Vol. 2(18), pp. 242-247.