1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 2(18)'2002
  5. Optimization of structures differential subsystem of navigation-time service using genetic algorithms

Optimization of structures differential subsystem of navigation-time service using genetic algorithms

I.A. Kashaev, А.A. Podorozhnyak
Annotations languages:

In article considers application of genetic algorithm for structure optimization of differential subsystem of navigation guaranteeing.
Reference:
Kashaev, Y.A. and Podorozhniak, A.A. (2002), "Optymyzatsyia strukturы dyfferentsyalnoi podsystemы navyhatsyonno-vremennoho obespechenyia s pomoshchiu henetycheskykh alhorytmov" , Information Processing Systems, Vol. 2(18), pp. 248-252.