Universal algorithmic converters

I.V. Chumachenko, V.V.Kosenko, N.V. Do-tzenko
Annotations languages:


Description: The article is devoted to universal algorithmic converters (UAC). The functional bases of UAC are determined. The method of UAC construction is offered.


Reference:
 Chumachenko, Y.V., Kosenko, V.V. and Dotsenko, N.V. (2002), “Unyversalnыe alhorytmycheskye preobrazovately”, Information Processing Systems, Vol. 4(20), pp. 243-246.