1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 5(21)'2002
  5. Urgency of the task of an estimate(estimation) of information bucking of conflicting legs

Urgency of the task of an estimate(estimation) of information bucking of conflicting legs

V.M. Bilchuk, N.A. Aleksandrikova, I.S. Niolaevav
Annotations languages:

The urgency of the task of information bucking of legs pursuing the finite opposite purposes is considered.
Reference:
Bylchuk, V.M., Aleksandrykova, N.A. and Nykolaeva, Y.S. (2002), "Aktualnost zadachy otsenky ynformatsyonnoho protyvodeistvyia konflyktuiushchykh storon" , Information Processing Systems, Vol. 5(21), pp. 107-109.