1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 2(24)'2003
  5. Method of photosensitivity rising of aero films after a long time they are kept

Method of photosensitivity rising of aero films after a long time they are kept

S.V. Сhorniy, V.V.Mihalko
Annotations languages:

Method of photosensitivity rising of aero films after a long time they are kept
Reference:
Chernыi, S.V. and Mykhalko, V.V. (2003), "Metodyka vosstanovlenyia sensytometrycheskykh parametrov typovыkh aэrofotoplenok posle dolhoho khranenyia" , Information Processing Systems, Vol. 2(24), pp. 189-194.