1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 4(26)'2003
  5. The system of the IVGTT glycemic data computer treatment

The system of the IVGTT glycemic data computer treatment

S.S. Lapta, E.I. Lapta, N.S. Butenko, T.V. Zhemchuzhkina
Annotations languages:


Description: In the paper the new system of the Diabetes mellitus diagnostics on the base of the mathematical model of glycemic dynamics is proposed.


Reference:
Lapta, S.S., Lapta, E.I., Butenko, N.S. and Zhemchuzhkina, T.V. (2003), “Sistema kompiuternoi obrabotki glikemicheskikh dannykh vnutrivennogo testa tolerantnosti k gliukoze”, Information Processing Systems, Vol. 4(26), pp. 188-193.