1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(28)'2003
  5. The modified algorithm of adaptive processing of signals and handicapes of simultaneous action in lines of an information exchange

The modified algorithm of adaptive processing of signals and handicapes of simultaneous action in lines of an information exchange

B.B. Pospelov, М.V. Grushenko
Annotations languages:

The modified algorithm of adaptive processing of signals and handicapes of simultaneous action is considered. The basic parameters of efficiency of adaptive processing of signals and handicapes are investigated at use of the given algorithm.
Reference:
Pospelov, B.B. and Hrushenko, M.V. (2003), "Modyfytsyrovannыi alhorytm adaptyvnoi obrabotky syhnalov y pomekh odnovremennoho deistvyia v lynyiakh ynformatsyonnoho obmena" , Information Processing Systems, Vol. 6(28), pp. 12-21.