1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(28)'2003
  5. Technique of optimization of recalibration intervals of means of measuring devices at the limited information on their metrological refusals

Technique of optimization of recalibration intervals of means of measuring devices at the limited information on their metrological refusals

V.N. Chinkov, А.Е. Meli-nichenko
Annotations languages:

In article the technique of optimization of recalibration intervals of means of measuring devices is offered at the limited statistical information on their metrological refusals on the basis of complex criterion of efficiency.
Reference:
Chynkov, V.N. and Melnychenko, A.E. (2003), "Metodyka optymyzatsyy mezhpoverochnыkh yntervalov sredstv yzmerytelnoi tekhnyky pry ohranychennoi ynformatsyy ob ykh metrolohycheskykh otkazakh" , Information Processing Systems, Vol. 6(28), pp. 107-111.