1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(28)'2003
  5. Technique of an estimation of potential accuracy of definition of angular orientation at secondary processing phase measurements in the equipment of satellite radionavigating systems

Technique of an estimation of potential accuracy of definition of angular orientation at secondary processing phase measurements in the equipment of satellite radionavigating systems

V.P. Dedenok, G.G. Pisarionok, S.N. Flerko, О.I. Votyakov
Annotations languages:


Description: The technique of an estimation of potential accuracy of goniometric definitions on the first differences of phase measurements in the equipment of satellite radionavigating systems.


Reference:
 Pysarёnok, H.H., Flerko, S.N. and Votiakov, O.Y. (2003), “Metodyka otsenky potentsyalnoi tochnosty opredelenyia uhlovoi oryentatsyy pry vtorychnoi obrabotke fazovыkh yzmerenyi v apparature sputnykovыkh radyonavyhatsyonnыkh system”, Information Processing Systems, Vol. 6(28), pp. 125-131.