1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(28)'2003
  5. Influence of divergence of light and ultrasonic bunches on diffraction efficiency of spatial components of the first and second orders in acoustooptical processors

Influence of divergence of light and ultrasonic bunches on diffraction efficiency of spatial components of the first and second orders in acoustooptical processors

А.А. Kopilov, А.V. Shevchenko, Е.L. Cherkashina //
Annotations languages:


Description: Influence of divergence of light and ultrasonic bunches on diffraction efficiency of spatial components of the first and second orders in acoustooptical processors.


Reference:
 Kopыlov, A.A., Shevchenko, A.V. and Cherkashyna, E.L. (2003), “Vlyianye raskhodymosty svetovoho y ultrazvukovoho puchkov na dyfraktsyonnuiu эffektyvnost prostranstvennыkh sostavliaiushchykh pervoho y vtoroho poriadkov v akustooptycheskykh protsessorakh”, Information Processing Systems, Vol. 6(28), pp. 169-174.