1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(28)'2003
  5. Influence of divergence of light and ultrasonic bunches on diffraction efficiency of spatial components of the first and second orders in acoustooptical processors

Influence of divergence of light and ultrasonic bunches on diffraction efficiency of spatial components of the first and second orders in acoustooptical processors

А.А. Kopilov, А.V. Shevchenko, Е.L. Cherkashina //
Annotations languages:


Description: Influence of divergence of light and ultrasonic bunches on diffraction efficiency of spatial components of the first and second orders in acoustooptical processors.


Reference:
Kopylov, A.A., Shevchenko, A.V. and Cherkashina, E.L. (2003), “Vliianie raskhodimosti svetovogo i ultrazvukovogo puchkov na difraktsionnuiu effektivnost prostranstvennykh sostavliaiushchikh pervogo i vtorogo poriadkov v akustoopticheskikh protsessorakh”, Information Processing Systems, Vol. 6(28), pp. 169-174.