1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(45)'2015
  5. СИНТЕЗ ОБМЕЖЕНОГО РОБАСТНОГО ГАРАНТУЮЧОГО КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАМЕТРИЗОВАНОЇ ФУНКЦІЇ ЛЯПУНОВА

СИНТЕЗ ОБМЕЖЕНОГО РОБАСТНОГО ГАРАНТУЮЧОГО КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАМЕТРИЗОВАНОЇ ФУНКЦІЇ ЛЯПУНОВА

Ю.І. Дорофєєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропонований підхід до вирішення задачі синтезу обмеженого робастного гарантуючого керування запасами для систем з параметричною структурною невизначеністю в умовах дії невідомого, але обмеженого зовнішнього попиту та наявності несиметричних обмежень на значення станів та керуючих дій. Підхід заснований на використанні методу інваріантних еліпсоїдів і параметризованої функції Ляпунова, що дозволяє зменшити консерватизм отриманих результатів. Використання математичного апарату лінійних матричних нерівностей дозволяє сформулювати задачу синтезу управління у вигляді послідовності задач напіввизначеного програмування, для вирішення яких використовуються спеціалізовані пакети на базі системи MATLAB. Розглянуто чисельний приклад.


Ключові слова: керування запасами, робастне керування, гарантуюче керування, метод інваріантних еліпсоїдів, параметризована функція Ляпунова, лінійна матрична нерівність, задача напіввизначеного програмування