1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 1(46)'2016
  5. Estimate the performance of major budget programs Ministry of defence of Ukraine for the period 2006-2014

Estimate the performance of major budget programs Ministry of defence of Ukraine for the period 2006-2014

О.М. Semenenko, O.G. Vodchic, R.V. Boyko, V.L. Ivanov
Annotations languages:


Description: The results of evaluation of the efficiency of the budget programs of the Ministry of Defense of Ukraine for the period 2006-2014 years and analysis of the results.


Keywords: budget program, system optimization

Reference:
 Semenenko, O.M., Vodchyts, O.H., Boiko, R.V. and Ivanov, V.L. (2016), “Shchodo otsiniuvannia efektyvnosti vykonannia osnovnykh biudzhetnykh prohram Ministerstva oborony Ukrainy za period 2006 – 2014 rr” [Estimate the performance of major budget programs Ministry of defence of Ukraine for the period 2006-2014], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 1(46), pp. 41-45.