1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 3(140)'2016
  5. Mathematical model of signal distortion in radio communication systems with orthogonal frequency multiplexing when exposed intentional interference

Mathematical model of signal distortion in radio communication systems with orthogonal frequency multiplexing when exposed intentional interference

A.V. Shishatsky, V.V. Lutov, M.V. Bоrоznyuk, I.Yu. Rubtsov
Annotations languages:

Proposed mathematical model of signals distortion in radio communication system with orthogonal frequency multiplexing with using multiposition phase and quadrature amplitude manipulation.
Keywords: orthogonal frequency multiplexing, signal-to-code construction, quadrature amplitude manipulation, phase manipulation
Reference:
Shyshatskyi, A.V., Liutov, V.V., Borozniuk, M.V. and Rubtsov, I.Yu. (2016), "Matematychna model spotvorennia syhnalu v systemakh radiozviazku z ortohonalnym chastotnym multypleksuvanniam pry vplyvi navmysnykh zavad" [Mathematical model of signal distortion in radio communication systems with orthogonal frequency multiplexing when exposed intentional interference], Information Processing Systems, Vol. 3(140), pp. 181-186.