1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 2(23)'2016
  5. Development methods for determining speed and converge angle aircraft weapons using digital video recorders

Development methods for determining speed and converge angle aircraft weapons using digital video recorders

V.N. Zozulya, A.V.Ryzkov, Y.N. Dobryshkin, А.І. Sobora
Annotations languages:

The method of determining the speed and converge angle of aircraft weapons with using digital video recorders.
Keywords: aircraft weapons, mechanical trajectory, horizontal angle, measurement error
Reference:
Zozulia, V.M., Ryzhkov, O.V., Dobryshkin, Yu.M. and Sobora, A.I. (2016), "Rozrobka metodyky vyznachennia shvydkosti rukhu ta kuta skhodu aviatsiinykh zasobiv urazhennia z vykorystanniam tsyfrovykh zasobiv videoreiestratsii" [Development methods for determining speed and converge angle aircraft weapons using digital video recorders], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 2(23), pp. 96-98.