1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Цнді озброєння та військової техніки зсу

Цнді озброєння та військової техніки зсу

Тези доповідей на -й науково-технічній конференції
Аннотации на языках:

«Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України», Київ 13-22 грудня 2011 р. – С. 92–93 11. Ванкевич П.І. Фізичні основи приладів контролю температурних параметрів [Текст] / П.І. Ванкевич // ЦНДІ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗСУ. Тези доповідей на 3-й науково-технічній конференції «Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України», Київ 13-22 грудня 2012 р. – С. 93–94 12. Деклараційний пат. на винахід № 31523 А Україна, МПК G01K13/04, G01K13/08. Пристрій для вимірювання температури рухомої поверхні [Текст] / П.І. Ванкевич, І. П. Курітник ; заявник та власник пат. Ужгородський державний університет, Державний університет «Львівська політехніка» – № 98094545 ; заявл. 22.09.1998 ; опубл 15.12.2000, Бюл. № 7. – 3 с. 13. Ванкевич П.І. Підбір оптимальних трибологічних характеристик матеріалів у приладах контролю температури рухомих об’єктів [Текст] / П.І. Ванкевич // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – № 3. – С. 114-117. 14. Ванкевич П.І. Оптимізація параметрів рухомих контактних термоелектричних перетворювачів [Текст] / П.І. Ванкевич, О.М. Бурнаєв // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту : Агроінженерні дослідження. – 2005. – № 9. – С. 377-385. 15. Ванкевич П.І. Шляхи підвищення точності рухомих контактних термоперетворювачів [Текст] / П.І. Ванкевич, О.М. Бурнаєв // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2001. – Вип. 58. – С. 83-90. 16. Інженерія агропромислового виробництва у вимірах бережливості: Колективна монографія [Текст] / За ред. О.Д. Семковича та ін. – Львів : Львів. держагроуніверситет, 2006. – 318 с. 17. Карслоу Г. Теплопроводность твёрдых тел [Текст] / Г. Карслоу, Д. Егер. – М. : Наука, 1964. – 487 с. 18. Хантер Н. Контактная задача качения жесткого цилиндра по вязко-упругому полупространству [Текст] / Н. Хантер // Прикладная механика. – М. : Мир, 1961. – Т. 28, № 4. – С. 146–153. 19. Яковлев М.Ю. Теоретические аспекты вопроса об установлении межповерочных интервалов средств измерительной техники / М.Ю. Яковлев // Зб. наук. пр. НТУ “ХПІ”.– 2005. – Вип. 24. – С. 257–261. 20. Vankevych P.I. Selection of optimal tribological characteriatics of materials in devices for checking temperature of moving objects / P.I. Vankevych // Materials Science. – November 2013. – Vol. 49, Is. 3. – Р. 408-412. Надійшла до редколегії 4.03.2016 Рецензент: д-р фіз.-мат. наук, проф. І.М. Болеста, Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖУЩИХСЯ КОНТАКТНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С МАГНИТНЫМИ ТЕРМОЧУВСТВТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ П.И. Ванкевич Разработана модель процесса измерений температуры объектов, осуществляющих вращательное движение. На основе выполненных исследований установлены закономерности взаимосвязи температуры участков контакта ТП и поверхностей исследуемых объектов с температурой внутренних точек ТП. Получены соотношения, связывающие скорость движения ТП и момент достижения максимума температуры в его внутренних точках, что позволяет увеличить пороговую чувствительность ТП и его точность. На основе этих соотношений для каждого конкретного рабочего режима можно получать значение угла отставания снятия показаний с контактного кольца в зависимости от скорости вращения. Измеренная в этот момент температура ТЧЭ может быть пересчитана к температуре поверхности движущегося исследуемого объекта.
Ключевые слова: оптимизация, движущиеся контактные средства измерения температуры, магнитные термочувствительные элементы, контрольно-измерительные системы, военно-технические комплексы