1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 2(47)'2016
  5. Development control algorithm of reliability index of “probability of faultles switching on” of complex technical systems of multiple cyclic application that are operated on a technical state, using the confidence limits

Development control algorithm of reliability index of “probability of faultles switching on” of complex technical systems of multiple cyclic application that are operated on a technical state, using the confidence limits

B.M. Lanetskiy, A.A. Artemenko, V.V. Lukjanchuk, O.O. Zverev
Annotations languages:


Description: The decision rules of method of control reliability index, “probability of faultles switching on” using the confidence limits that applied to complex technical systems of multiple cyclic applications is analyzes. The results are used to develop respective control algorithm, a block diagram of this algorithm is provided.


Keywords: reliability index, “the probability of faultles switching on”, complex technical systems of multiple cyclic applications, method of evaluation, control of index using the confidence limits

Reference:
Lanetskyi, B.M., Artemenko, A.A., Lukianchuk, V.V. and Zvieriev, O.O. (2016), “Rozrobka alhorytmu kontroliu pokaznyka bezvidmovnosti “imovirnist bezvidmovnoho vvimknennia” skladnykh tekhnichnykh system bahatorazovoho tsyklichnoho zastosuvannia, shcho ekspluatuiutsia za tekhnichnym stanom, za dopomohoiu dovirchykh mezh” [Development control algorithm of reliability index of “probability of faultles switching on” of complex technical systems of multiple cyclic application that are operated on a technical state, using the confidence limits], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 2(47), pp. 99-104.