1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 2(46)'2016
  5. Methods of evaluating the effectiveness of planning metrological service of armament and military equipment by visiting metrological groups

Methods of evaluating the effectiveness of planning metrological service of armament and military equipment by visiting metrological groups

V.B. Kononov, Yu.I. Shevyakov, Yu.I. Kushneruk
Annotations languages:

In the article the method of evaluation of efficiency of planning of metrology maintenance of standards of armament and military technique of military parts (subdivisions) is offered by specialized or universal visiting metrologicalgroups.
Keywords: armament and military technique, metrology providing, effectiveness estimation
Reference:
Kononov, V.B., Sheviakov, Yu.I. and Kushneruk, Yu.I. (2016), "Metodyka otsiniuvannia efektyvnosti planuvannia metrolohichnoho obsluhovuvannia zrazkiv ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky vyiznymy metrolohichnymy hrupamy" [Methods of evaluating the effectiveness of planning metrological service of armament and military equipment by visiting metrological groups], Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(46), pp. 32-34.