1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 3(47)'2016
  5. THE MODEL FOR CALCULATING THE PROBABILITY OF TIMELY RECEIPT MONEY TO COVER THE LIMITED FUNDING OF THE MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

THE MODEL FOR CALCULATING THE PROBABILITY OF TIMELY RECEIPT MONEY TO COVER THE LIMITED FUNDING OF THE MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

V.P. Gorodnov, S.O. Pavlenko, V.V. Ovcharenko
Annotations languages:

The model, which allows us to estimate the probability of timely receipt money to cover the limited funding, in order to maintain their combat capabilities of military units of the National Guard of Ukraine.
Keywords: financial support, money, military units
Reference:
Horodnov, V.P., Pavlenko, S.O. and Ovcharenko, V.V. (2016), "Model rozrakhunku imovirnosti svoiechasnoho otrymannia hroshovykh koshtiv dlia pokryttia obmezhenoho finansuvannia diialnosti viiskovykh chastyn Natsionalnoi hvardii Ukrainy" [The model for calculating the probability of timely receipt money to cover the limited funding of the military units of the National Guard of Ukraine], Systems of Arms and Military Equipment, No. 3(47), pp. 129-132.