1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 9(146)'2016
  5. Methods of forming platform for modeling of deep learning for developing systems of automating reconnaissance aerial object

Methods of forming platform for modeling of deep learning for developing systems of automating reconnaissance aerial object

S.A. Olizarenko, O.Yu. Lavrov, V.O. Kapranov
Annotations languages:

The methods of formation the hardware and software platform for modeling of deep learning for developing systems of automating reconnaissance of object on aerial photographs produced in progress of air reconnaissance are offered.
Keywords: platform, modeling, deep learning, reconnaissance, deep neural network, the graphics processor
Reference:
Olyzarenko, S.A., Lavrov, O.Yu. and Kapranov, V.A. (2016), "Metodyka formyrovanyia platformы dlia modelyrovanyia hlubokoho obuchenyia v ynteresakh razrabotky system avtomatyzyrovannoho deshyfryrovanyia aэrofotosnymkov" [Methods of forming platform for modeling of deep learning for developing systems of automating reconnaissance aerial object], Information Processing Systems, Vol. 9(146), pp. 41-43.