1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 4(24)'2010
  5. ANALYSIS OF THE MASS RIOTS ON THE TERRITORIES OF THE COUNTRIES OF EUROPE, NIS, UKRAINE AND ROLE OF THE INTERIOR TROOPS IN THEIR LIQUIDATION

ANALYSIS OF THE MASS RIOTS ON THE TERRITORIES OF THE COUNTRIES OF EUROPE, NIS, UKRAINE AND ROLE OF THE INTERIOR TROOPS IN THEIR LIQUIDATION

V.V. Yemanov, Ye.G. Bashkatov
Annotations languages:

The questions of decision analysis of the mass riots on the territories of the countries of Europe, NIS, Ukraine and role of the Interior Troops in their liquidation.
Keywords: military unit, official-battle task on purpose
Reference:
Yemanov, V.V. and Bashkatov, Ye.H. (2010), "Analiz masovykh bezladiv na terytorii krain Yevropy, SND i Ukrainy ta rol vnutrishnikh viisk pid chas yikh likvidatsii" , Systems of Arms and Military Equipment, No. 4(24), pp. 201-207.