1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 1(50)'2017
  5. THE DEVELOPMENT OF METHODS FOR STUDYING THE EFFECT OF ADJUSTING THE PARAMETERS OF THE FUEL EQUIPMENT IN THE PERFORMANCE OF THE FUEL PUMP OF HIGH PRESSURE YAZTA-238 VEHICLES AVIATION GROUND SUPPORT OF AIRCRAFT

THE DEVELOPMENT OF METHODS FOR STUDYING THE EFFECT OF ADJUSTING THE PARAMETERS OF THE FUEL EQUIPMENT IN THE PERFORMANCE OF THE FUEL PUMP OF HIGH PRESSURE YAZTA-238 VEHICLES AVIATION GROUND SUPPORT OF AIRCRAFT

A. Polyakov, N. Mironyuk, A. Kurenko
Annotations languages:

The method study of the effect of adjusting the parameters of the fuel equipment in the performance of high-pressure fuel pump YAZTA-238 vehicles aviation ground support of aircraft was developed. The results of bench tests of the effect of nonmotorized fuel equipment parameters on the high-pressure fuel pump was presented.
Keywords: vehicles, aviation ground support, aircraft, fuel equipment, high-pressure fuel pump
Reference:
Poliakov, A.P., Myroniuk, M.Yu. and Kurenko, O.B. (2017), "Rozrobka metodyky doslidzhen vplyvu rehuliuvalnykh parametriv palyvnoi aparatury na pokaznyky palyvnoho nasosa vysokoho tysku YaZTA-238 transportnykh zasobiv aerodromno-tekhnichnoho obsluhovuvannia litalnykh aparativ" [The development of methods for studying the effect of adjusting the parameters of the fuel equipment in the performance of the fuel pump of high pressure YAZTA-238 vehicles aviation ground support of aircraft], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 1(50), pp. 12-16.