1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 1(50)'2017
  5. IMPROVEMENT OF THE SIMULATION TECHNIQUE OF THE INTELLIGENCE AND RECONNAISSANCE MISSIONS PERFORMANCE BY THE TACTICAL BRIGADE UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE IN THE COUNTER-TERRORISM OPERATION

IMPROVEMENT OF THE SIMULATION TECHNIQUE OF THE INTELLIGENCE AND RECONNAISSANCE MISSIONS PERFORMANCE BY THE TACTICAL BRIGADE UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE IN THE COUNTER-TERRORISM OPERATION

O. Neboha, O. Miroshnikov, D. Kovtoniuk, V. Afanasiev
Annotations languages:

The article is dedicated to the development of the reconnaissance theory and practice. The results of the research of the rise of the effectiveness of the intelligence and reconnaissance missions’ performance by the tactical brigade units of the National Guard of Ukraine in the counter-terrorism operation by the improvement of the simulation technique in the performance are exposed.
Keywords: effectiveness of the intelligence and reconnaissance missions’ performance, military intelligence system of the tactical brigade of the National Guard of Ukraine, readiness of the brigade units to perform the intelligence missions
Reference:
Neboha, O.V., Miroshnykov, O.P., Kovtoniuk, D.O. and Afanasiev, V.V. (2017), "Udoskonalennia metodyky modeliuvannia vykonannia rozviduvalnykh i rozviduvalno-boiovykh zavdan pidrozdilamy bryhady operatyvnoho pryznachennia Natsionalnoi hvardii Ukrainy u antyterorystychnii operatsii" [Improvement of the simulation technique of the intelligence and reconnaissance missions performance by the tactical brigade units of the National guard of Ukraine in the counter-terrorism operation], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 1(50), pp. 171-174.