1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 2(27)'2017
  5. BASIC FEATURES OF USE OF THE AIR FORCE UNDER PRESENT-DAY CONDITIONS DURING ARMED STRUGGLE

BASIC FEATURES OF USE OF THE AIR FORCE UNDER PRESENT-DAY CONDITIONS DURING ARMED STRUGGLE

V. Shamko, A. Zharik, V. Koval
Annotations languages:


Description: Basic features of use of the Air Force under present-day conditions during armed struggle are expanded.


Keywords: Air Force, armed struggle, forms and methods of use

Reference:
 Shamko, Ye.V., Zharyk, O.M. and Koval, V.V. (2017), “Osnovni osoblyvosti zastosuvannia Povitrianykh Syl v suchasnykh umovakh vedennia zbroinoi borotby” [Basic features of use of the Air Force under present-day conditions during armed struggle], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 2(27), pp. 15-18. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.02.