1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 2(51)'2017
  5. Alkalescent stricken based schlacke disintegrator grinding

Alkalescent stricken based schlacke disintegrator grinding

I. Kazimagomedov, A. Rachkovskiy, F. Kazimagomedov
Annotations languages:

The question of the possibility of using by-products of man-made (granulating slag-bath) industry dezitegratornogo grinding as a raw material for the production of binders.
Keywords: alkalescent knitting, Disintegrator processing, filling, granulated blast furnace slag, waste
Reference:
Kazymahomedov, Y.Э., Rachkovskyi, A.V. and Kazymahomedov, F.Y. (2017), "Shlakoshchelochnыe viazhushchye na osnove shlakov dezyntehratornoho yzmelchenyia" [Alkalescent stricken based schlacke disintegrator grinding], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 2(51), pp. 179-181.