1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 2(26)'2011
  5. Comparative analysis of the tasks of power structures of the former USSR, Russian Federation and Ukraine in support legal regime of emergency

Comparative analysis of the tasks of power structures of the former USSR, Russian Federation and Ukraine in support legal regime of emergency

V.M. Klishin, V.V. Yemanov, Y.G. Bashkatov, S.A. Bloschitsyn
Annotations languages:


Description: We consider to the legislation of the former Soviet Union, Russian Federation and Ukraine, which regulates the tasks of the force structures while support a legal regime of emergency.


Keywords: security forces, emergency, police, law enforcement, public safety

Reference:
Klishyn, V.M., Yemanov, V.V., Bashkatov, Ye.H. and Bloshchitsyn, S.A. (2011), “Porivnialnyi analiz zavdan sylovykh struktur kolyshnoho SRSR, Rosiiskoi Federatsii ta Ukrainy pry zabezpechenni pravovoho rezhymu nadzvychainoho stanu”, Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(26), pp. 226-231.