1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(153)'2018
  5. Результати чисельного моделювання перехідних режимів течії газу по ділянці трубопроводу методом характеристик

Результати чисельного моделювання перехідних режимів течії газу по ділянці трубопроводу методом характеристик

І.Г. Гусарова, А.М. Коротенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті обґрунтована актуальність моделювання нестаціонарного неізотермічного режиму течії газу по ділянці трубопроводу за допомогою сучасних чисельних методів. Рівень розвитку обчислювальної техніки дозволяє вирішити це завдання і реалізовувати достатньо складні методи розрахунку параметрів газового потоку з необхідною точністю та необхідною швидкодією. Був проведений аналіз існуючих методів розв'язання квазілінійної системи диференціальних рівнянь в часткових похідних гіперболічного типу, отриманої із загальних рівнянь газової динаміки. Деякими перевагами у цьому випадку володіють методи скінченних різниць та характеристик. В роботі використовувався метод характеристик, основна ідея якого полягає в зменшенні числа незалежних змінних шляхом введення характеристичних поверхонь. Наводяться результати розрахунку параметрів газового потоку нестаціонарного неізотермічного режиму течії газу та обґрунтовано вибір методу для розв'язання диференціальних рівнянь характеристик. Отримані результати можуть бути використані на етапі проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мереж магістральних трубопроводів з метою вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення безпеки та ефективності роботи трубопровідної системи


Ключові слова: ділянка трубопроводу, нестаціонарний неізотермічний режим течії газу, граничні умови, моделювання, метод характеристик, метод Массо, модифікований метод Массо