1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 3(27)'2011
  5. Offers concerning definition of area of variants participations of military unit of internal armies in the termination of mass disorders

Offers concerning definition of area of variants participations of military unit of internal armies in the termination of mass disorders

M.O. Ermoshin, V.V. Shulezhko, S.Р. Kupin, M.M. Roman’uk
Annotations languages:


Description: In article offers concerning definition of area of admissible variants of participation of military unit of internal armies in the termination of mass disorders are developed.


Keywords: Variant of participation of military unit of internal armies in the termination of mass disorders, efficiency of actions of internal armies, the theory of games

Reference:
 Yermoshyn, M.O., Shulezhko, V.V., Kupin, S.P. and Romaniuk, M.M. (2011), “Propozytsii shchodo vyznachennia oblasti variantiv uchasti viiskovoi chastyny vnutrishnikh viisk u prypynenni masovykh zavorushen”, Systems of Arms and Military Equipment, No. 3(27), pp. 85-89.