1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 4(28)'2011
  5. Proposals concerning design board pulsewise - the doppler radar complex with system of the phased antenna arrays for military flight vehicles

Proposals concerning design board pulsewise - the doppler radar complex with system of the phased antenna arrays for military flight vehicles

Y.V. Sevostjanov, S.M. Karateev
Annotations languages:


Description: Antenna pattern, effective surface of dispersion, polarity, pulsewise - the Doppler radar-tracking system, the phased antenna array, military flight vehicles polarisation, electrical vector.


Keywords: effective surface of dispersion, ellipsoid, polarization

Reference:
 Sevostianov, Yu.V. and Karatieiev, S.M. (2011), “Propozytsii shchodo rozrobky bortovoho impulsno-doplerivskoho radiolokatsiinoho kompleksu z systemoiu fazovanykh antennykh reshitok dlia viiskovykh litalnykh aparativ”, Systems of Arms and Military Equipment, No. 4(28), pp. 27-30.