1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Защита объектов критической инфраструктуры в условиях гибридной технологии ведения войны

Защита объектов критической инфраструктуры в условиях гибридной технологии ведения войны

В.Л. Сидоренко, С.И. Азаров, Е.А. Власенко, В.А. Тищенко
Аннотации на языках:


Анотация: Обоснованы основные положения проблемы защиты объектов критической инфраструктуры в условиях гибрид-ной технологии ведения войны. Приведены обобщающие принципы гибридной войны нового поколения. Определено по-нятие "агрессия гибридного типа", "объекты критической инфраструктуры" и их критерии, "защита критической инфраструктуры Украины". Предоставлены степени разрушительного воздействия и уязвимости объектов критичес-кой инфраструктуры Украины к гибридным угрозам. Представлены особенности характера современных военных конфликтов, меры по снижению рисков прекращения функционирования объектов критической инфраструктуры. Уде-лено внимание проблемам строительства сил гражданской защиты.


Ключевые слова: объект критической инфраструктуры, критично важный объект, гибридная война, гражданс-кая защита

Список литературы

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури: від 06.12.2017 р. № 1009-р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1009-2017-%D1%80.
2. Офіційний сайт Mails Web Medical. Поняття про критичну інфраструктуру. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mailswm.com/ponyattya-pro-kritichnu-infrastrukturu/.
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави від 23.12.2004 р. № 1734”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-%D0%BF.
4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів від 29.08.2002 р. № 1288” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1288-2002-%D0%BF.
5. Закон України “Про об'єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 р. № 2245-III” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14.
6. Постанова Кабінету Міністрів України “Перелік особливо небезпечних суб'єктів підприємницької діяльності – боржників, припинення діяльності яких потребує здійснення спеціальних заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу від 15.05.2013 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/339-2013-%D0%BF.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 1051.
8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності від 10.08.1993 р. № 615” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF.
9. Постанова Кабінету Міністрів України “Щодо затвердження Переліку об'єктів, які підлягають охороні і оборонів умовах надзвичайних ситуацій і в особливий період від 24.04.1999 р. № 675-019”.
10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку особливо важливих об'єктів електроенергетики, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною у взаємодії із спеціалізованими підрозділами інших центральних органів виконавчої влади від 28.07.2003 р. № 1170” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1170-2003-%D0%BF.
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку особливо важливих об'єктів нафтогазової галузі” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/578-2009-%D1%80.
12. Закон України “Про Національну систему конфіденційного зв'язку від 10.01.2002 р. № 2919-III” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2919-14.
13. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 р. № 2346-III” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.
14. Закон України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 від 08.2012 р. № 4499-VI” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4499-17.
15. Закон України “Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.
16. Закон України “Про охорону культурної спадщини від 08.07.2000 р. № 1805-III” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14.

Whoops, looks like something went wrong.