1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. До питання оцінювання калібрувальних та вимірювальних можливостей акредитованої калібрувальної лабораторії

До питання оцінювання калібрувальних та вимірювальних можливостей акредитованої калібрувальної лабораторії

О.А. Новосьолов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто питання оцінки найменш досягаємої невизначеності калібрувальної лабораторії, акредитованої на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17025. Наведено приклад оцінювання найменшої досягаємої невизначеності вимірювань під час калібрування цифрового штангенциркуля, визначені і оцінені джерела невизначеності. Якість оцінки калібрувальних можливостей залежить від здорового глузду, критичного мислення та професійної сумлінності персоналу калібрувальної лабораторії, що приймає участь в їх отриманні.


Ключові слова: калібрувальна лабораторія, акредитація, калібрування засобів вимірювальної техніки, невизначеність вимірювань, калібрувальні та вимірювальні можливості

Список літератури

1. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.
2. Захаров И.П. Определение измерительных и калибровочных возможностей калибровочной лаборатории в про-цессе её аккредитации / И.П. Захаров, О.А. Новосёлов // Український метрологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 3-11. https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2017.125040.
3. ILAC-P14:01/2013 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration.
4. ЕА - 4/02. Expression of the uncertainty of measurement in calibration.
5. Національне агентство з акредитації України. Реєстр акредитованих ООВ [Електронний ресурс]. – Режим досту- пу: http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/.
6. Константинова В.Р. Некоторые вопросы по оценке неопределенности в лабораторной практике / В.Р. Констан-тинова // Системи обробки інформації. – 2011. – № 1 (91). – С. 12-15.
7. Хорский Ю. Оценивание неопределенности при аккредитации калибровочных и испытательных лабораторий / Ю. Хорский // Системи обробки інформації. – 2008. – № 4 (71). – С. 15-18.
8. Система управління НААУ. Інструкція “Формування сфери акредитації калібрувальної лабораторії” [Електро- нний ресурс]. – Режим доступу: https://naau.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/IH-08.02.05_red_02_Formuvannya-sfery%60-akredy%60tatsiyi-KL.pdf.
9. ДСТУ ГОСТ 166:2009 Штангенциркули. Технические условия.
10. ДСТУ ГОСТ 9038:2009 Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия.
11. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / П.В. Новицкий, И.А. Зограф. – Л.: Энергоатоми-здат, Ленингр. отд-ние, 1991. – 304 с.
12. Водотыка С.В. Учет погрешности квантования при оценивании неопределенности результатов измерений с многократными наблюдениями / С.В. Водотыка, И.П. Захаров // Системи обробки інформації – 2011. – № 8(98). – С. 39-44.
13. Марков Н.Н. Погрешности и выбор средств линейных измерений / Н.Н. Марков, Г.Б. Кайнер, А.В. Сацердотов. – М.: Машиностроение, 1967. – 392 с.