1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Невизначеність акустичних характеристик орієнтованих полімерів, оцінених у нерівноважному стані

Невизначеність акустичних характеристик орієнтованих полімерів, оцінених у нерівноважному стані

О.Ш. Хакимов, А.А. Дамінов, Н.А. Курбанов
Анотації на мовах:


Анотация: Описано математичні моделі вимірювання коефіцієнта загасання і швидкості поширення ультразвуку (УЗ) в рухомих щодо перетворювачів УЗ волокнах і плівках, оцінені невизначеності результатів їх вимірювань в полікапроамідному волокні. Описано імерсійні ультразвукові перетворювачі для збудження і прийому УЗ в рухомих матеріалах, розроблені авторами в трьох варіантах. Відзначено, що перетворювачі з регульованим кутом (варіанти “b” і “с”) більш ефективні в порівнянні з перетворювачами, де кут залишається незмінним (варіант “а”). З метою ефективної передачі ультразвуку від п'єзоелемента до контрольованого матеріалу, запропоновано корпус виготовляти з матеріалу з акустичним імпедансом близьким до акустичного імпедансу контрольованого матеріалу. Для використання п'єзоелемента на високих температурах (від 20 °С до 200 °С), він забезпечений спеціальним термоізоляційним кожухом і “сорочкою” з охолоджуючої імерсійної рідини.


Ключові слова: модель, акустика, ультразвук, імпульсний, орієнтований полімер, нерівноважний стан, похибка, невизначеність, варіація

Список літератури

1. Михайлов И.Г. Основы молекулярной акустики / И.Г. Михайлов, В.А. Соловьев, Ю.П. Сырников. – М.: Наука, 1964. – 516 c.
2. Ферри Дж. Вязкоупругие свойства полимеров / Дж. Ферри. – M.: Изд-во иностр. литературы, 1963.
3. Мэзон У. Пьезоэлектрические кристаллы и их применение в ультраакустике / У. Мэзон. – М.: Изд-во иностр. ли- тературы, 1952. – 448 с.
4. А.с. 1670580 СССР, МКИ, G 01 N 29/00. Ультразвуковой преобразователь для контроля движущихся протяжен-ных объектов / Хакимов О.Ш., Бурнаев А.Л., Орехов И.Е. – 3 с. Опубл. 1991. Бюл. № 31.
5. Руководство по выражению неопределенности измерения: Перевод с англ. под науч. ред. проф. В.А. Слаева. – ГП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». – С.–Петербург, 1999. – 134 с.