1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Вдосконалений метод класифікації повітряних об'єктів

Вдосконалений метод класифікації повітряних об'єктів

О.О. Тімочко
УДК 004.82 : 004.415.5 : 351.814.33
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Для прийняття рішень з класифікації повітряних об’єктів використаний комбінований метод – нечіткі моделі на основі систем з нечіткою логікою, а також моделі на основі звичайної булевої логіки. На попе-редньому етапі оцінка здійснюється шляхом співставлення з еталонним набором ознак для кожного класу повітряних об’єктів. На основі модифікації синглетонної бази знань та оптимістичного критерію прийн-яття рішення запропонований механізм ієрархічного логічного виведення. Значення синглетонних функцій належності для неявних гілок дерева прийняття рішень розглядається як значення обчисленої достовірності інформації. База знань формується як матриця відповідності можливих ознак поведінки повітряного об’єкту кожному індексу належності (класу повітряних об’єктів). Механізм логічного виведення застосовує результати попереднього аналізу можливих варіантів рішення, має гілки явних та неявних рішень. За вагові коефіцієнти рівняння логічного виведення використовуються значення коефіцієнтів повноти інформації, обчислені на етапі аналізу вхідної інформації. Отримані рівняння та дерева логічного виведення дозволяють побудувати метод прийняття рішень для автоматизованої класифікації повітряних об’єктів. Запропонований метод класифікації повітряних об’єктів відрізняється від відомих: а) використанням різ-норідних джерел інформації про повітряні об’єкти і формалізацією ознак за допомогою нечітких множин, у тому числі 2-го типу; б) введенням ієрархічної системи класифікації повітряних об’єктів; в) обчисленням достовірності інформації про повітряні об’єкти і використанням її в якості значень синглетонних функцій належності вхідних ознак; г) організацією логічного виведення по детермінованій і нечіткій гілкам прийн-яття рішень про повітряні об’єкти з формуванням вектору “довіри” до варіантів рішення. Вдосконалений метод оцінювання якості класифікації повітряних об’єктів може використовуватися на етапі тестування автоматизованої системи класифікації.


Ключові слова: повітряний об’єкт, класифікація повітряних об’єктів, база знаний, функція приналежності, ознака повітряного об’єкта, логічне виведення

Список літератури

1. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А.П. Ротштейн. – Винница: УНИВЕРСУМ, 1999. – 320 с.
2. Борисов В.В. Нечеткие модели и сети / В.В. Борисов, В.В. Круглов, А.С. Федулов. – М.: Горячая линия – Теле-ком, 2007. – 284 с.
3. Неділько В.М. Забезпечення ефективності інформаційної підтримки прийняття рішень в автоматизованих сис-темах обслуговування повітряного руху з елементами штучного інтелекту: Дис… канд. техн. наук 05.22.13 / Неділько Віталій Миколайович – К.: НАУ, 2002. – 183 с.
4. Олизаренко С.А. Интервальные нечеткие множества типа 2. Терминология, представление, опера-ции / С.А. Олизаренко, А.В. Капранов, А.В. Перепелица // Системи обробки інформації. – 2011. – № 2(92). – С. 39-45.
5. Артеменко А.М. Методика прийняття рішень під час розпізнавання загрозливих ситуацій у повітрі / А.М. Артеменко, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2011. – № 1(5). – С. 15-20.
6. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределенности / Г.Л. Бродецкий. – М.: Academia, 2010. – 336 с.
7. Артеменко А.М. Удосконалення принципів запиту та обробки сигналів відповіді у запитувачах НРЗ-П для під-вищення якості впізнавання / А.М. Артеменко, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко // Системи озброєння і військова тех-ніка. – 2011. – № 2(26). – С. 9-14.
8. Аналіз методів ергономіки для оцінки та розробки автоматизованих робочих місць в АСУ спеціального приз-начення / Є.А. Толкаченко, М.А. Павленко, П.Г. Берднік, О.А. Черток // Збірник наукових праць Харківського націона-льного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 4(53). – С. 119-121.
9. Несміян О.Ю. Аналіз інформаційного забезпечення та завантаженості каналів прийому інформації операторами систем АСУ / О.Ю. Несміян, М.А. Павленко // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – № 2(46). – С. 129-133.
10. Адаптивный алгоритм сопровождения траекторий воздушных объектов с учетом их возможного неразрешения / Ю.А. Данилов, Д.Н. Обидин, А.А. Тимочко, П.Г. Бердник // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 1(49). – С. 101-104.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Тімочко О. О. Вдосконалений метод класифікації повітряних об'єктів / О.О. Тімочко  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 1(34). – С. 58-63. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.08.