1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 1(34)'2019
  5. Diagnostic information processing technique for the automated radio-electronic equipment technical diagnostics system

Diagnostic information processing technique for the automated radio-electronic equipment technical diagnostics system

M. Zherdiev, S. Hlukhov, M. Nikiforov
Annotations languages:


Description: The article is devoted to the development of the diagnostic information processing technique for the Automated Radio-Electronic Equipment Technical Diagnostics System. The technique is based on the dependencies of the diagnostic parameters of the electronic units of digital devices obtained from accelerated tests on the time between failures. The conclusion on the technical condition of digital device shall be based on a comparison of the diagnostic parameters’ values resulting from the maintenance check-off using modern physical diagnostics techniques (energy-dynamic, energy-static, electromagnetic) with calibrated values. The need for applying physical diagnostics techniques in the suggested Automated Radio-Electronic Equipment Technical Diagnostics System is caused by the fact that digital devices’ functional diagnostics techniques do not allow to determine their real technical condition. A sudden failure of the block of radio-electronic equipment unit occurs over an indefinite period after functional diagnosis, and more often over a short period of time. The availability of Diagnostic Information Processing Centres is a fundamentally new thing as well. Its knowledge base shall receive diagnostic information obtained during the diagnosis of digital devices. The direct communication between Diagnostic Information Processing Centres with electronic equipment factories will allow the latter to obtain this information for more precise calculations of the diagnostic parameters’ values as calibrated. The availability of feedback will ensure the use of updated values of standards to determine technical condition of radio-electronic equipment units. The introduction of a new technical diagnostics system shall help to reduce the number of sudden failures of electronic equipment, resulting in the increase of its availability factor as the main reliability characteristic, and shall allow to determine its residual life with a given probability.


Keywords: radio electronic unit, radio electronic equipment, digital device, diagnostic technique, diagnostic parameter, Automated Technical Diagnostics System

References

1. Zherdiev, M.K., Lienkov, S.V. and Shkulipa, P.A. (2013), “Pobudova funktsionalnykh pereviriaiuchykh testiv dlia enerhodynamichnoho ta elektromahnitnoho metodiv diahnostuvannia”, Information Processing Systems, Vol. 1(108), pp. 49-52.
2. Shkulipa, P.A., Lienkov, S.V., Sieliukov, O.V. and Okhramovych, M.M. (2012), “Alhorytm pobudovy testiv diahnostuvannia ob'iektiv radioelektronnoi tekhniky dlia enerhodynamichnoho i elektromahnitnoho metodiv” [Algorithm for constructing diagnostic tests for objects of electronic equipment for energy dynamical and electromagnetic methods], Vestnyk nauchnykh trudov Vostochnoukraynskoho natsyonal'noho unyversyteta im. V. Dalia, No. 12(183), Luhansk, pp.201-208.
3. Vyshnivs'kyj, V.V., Zherdiev, M.K., Lienkov, S.V. and Protsenko, V.A. (2009), “Diahnostuvannia analohovykh i tsyfrovykh prystroiv radioelektronnoi tekhniky” [Diagnosis of analog and digital devices of electronic equipment: monohrafiia], TOV Kompaniia LIK, Kyiv, 224 р.
4. Shkulipa, P.A. (2013), “Alhorytm pobudovy testiv dlia avtonomnykh avtomatyzovanykh system diahnostuvannia radioelektronnykh prystroiv” [An algorithm of construction of tests is for the off-line automated systems of diagnosticating of radio electronic devices], Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Tekhnichni nauky, No. 1, pp. 140-144.
5. Hlukhov, S.I. (2016), “Analiz isnuiuchykh metodiv diahnostuvannia typovykh elementiv zaminy radioelektronnykh zasobiv ozbroiennia ta obhruntuvannia neobkhidnosti vykorystannia informatsijnykh tekhnolohij pry ikh zastosuvanni” [Analysis of existing methods for diagnosing line replaceable units of radio-electronic weapons and the rationale for the use of information technology in their application], Zbirnyk naukovykh prats' Vijs'kovoho instytutu Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, No. 51, Kyiv, pp. 12-19.
6. Hakhovych, S.V. (2004), “Metod diahnostuvannia tsyfrovykh TEZ” [Method of diagnosing digital TEZ], Zbirnyk naukovykh prats' VITI NTUU KPI, No. 4. pp. 24-30.
7. Zhyrov, G.B. (2005), “Uzahal'nena diahnostychna model' tsyfrovoi VIS dlia enerhostatychnoho metodu diahnostuvannia” [A generalized diagnostic model of a digital WSI for an energetic diagnostic method], Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Vijs'kovo-spetsial'ni nauky, No. 11, Kyiv, pp. 54-60.
8. Hlukhov, S.I. (2009), “Diahnostuvannia tsyfrovykh radioelektronnykh komponentiv typovykh elementiv zaminy radioelektronno tekhniky z vykorystanniam elektromahnitnoho metodu u vijs'kovykh remontnykh orhanakh” [Diagnosticating of digital radio electronic components of typical elements of replacement of radio electronic technique is with the use of electromagnetic method in soldiery repair organs], Zbirnyk naukovykh prats' Vijs'kovoho instytutu Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, No. 21, Kyiv, pp. 42-45.
9. Shkulipa, P.A. (2013), “Alhorytm pobudovy diahnostychnoi modeli tranzystora v rezhymi vidsichky dlia enerhodynamichnoho metodu diahnostuvannia” [Algorithm of construction of diagnostic model of transistor in the mode of pinch-off for an energydynamic method diagnostician], Zbirnyk naukovykh prats' Vijs'kovoho instytutu Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, No. 39, Kyiv, pp. 229-233.
10. Lienkov, S.V., Zherdiev, M.K., Tolok, I.V., Hlukhov, S.I. and Zhyrov, H.B. (2017), “Metodyka rozrobky diahnostychnoho zabezpechennia radioelektronnoi tekhniky na osnovi enerhostatychnoho metodu diahnostuvannia z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii” [Development methodology for electronics diagnostics based on energy-static diagnostic method using information technology], Systems of Arms and Military Equipment, No. 4(52), pp. 46-51.
11. Zherdiev, M.K., Sieliukov, O.V., Hlukhov, S.I., Hakhovych, S.V. and Nikiforov, M.M. (2018), “Diahnostuvannia radioelektronnoi tekhniky na osnovi enerhodynamichnoho metodu: metodyka ta informatsiine zabezpechennia” [Diagnostructure of radioelectronic techniques on the basis of the energy-technical method: methodology this institution is formed], Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(54), pp. 23-30. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.03.
12. Vyshnivs'kyj, V.V, Vasylenko, V.V. and Kuzavkov, V.V. (2015), “Analiz metodiv forsovanykh vyprobuvan' dlia otrymannia zalezhnosti zminy diahnostychnoho parametra vid chasu napratsiuvannia napivprovidnykovykh REK” [An analysis of methods of the forced tests is for the receipt of dependence of change of diagnostic parameter from time of work of semiconductor REK], Control, Navigation and Communication Systems, Vol. 1(33), PNTU, pp. 18-21.
13. Zherdiev, M.K., Kuzavkov, V.V. and Hlukhov, S.I. (2015), “Uzahal'nennia rezul'tativ forsovanykh vyprobuvan' radioelektronnykh komponentiv” [Summary of results of the forced test of radio-electronic components], Zbirnyk naukovykh prats' Vijs'kovoho instytutu Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, No. 49, Kyiv, pp. 40-48.
14. Vyshnivs'kyj, V.V., Kuzavkov, V.V. and Hajdur, H.I. (2014), “Problema pobudovy ta vprovadzhennia avtonomnykh avtomatyzovanykh system diahnostuvannia radioelektronnoho ozbroienia” [Problem of construction and introduction of the offlineautomated systems of diagnosticating of radio electronicarmament], Naukovyj zhurnal Informatsijna bezpeka, No. 4(16), Skhidnoukrainskyj natsional'nyj universytet imeni Volodymyra Dalia, Luhans'k, pp. 151-157.
15. Vyshnivs'kyj, V. (2016), “Problema pobudovy avtomatyzovanykh system tekhnichnoho diahnostuvannia informatsijnykh system” [Prolem ofconstruction of CASS of the technicaldiagnosticating of the informative systems], Zaschyta ynformatsyy, Vol. 23, NAU, Kyiv, pp.165-176.

Reference:
 Zherdiev, M.K., Hlukhov, S.I. and Nikiforov, M.M. (2019), “Metodyka obrobky diahnostychnoi informatsii dlia avtomatyzovanoi systemy tekhnichnoho diahnostuvannia radioelektronnoi tekhniky” [Diagnostic information processing technique for the automated radio-electronic equipment technical diagnostics system], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 1(34), pp. 70-78. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.10.