1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Системи когнітивного радіо: проблеми та перспективи розвитку

Системи когнітивного радіо: проблеми та перспективи розвитку

У.Р. Збежховська
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В даній статті проаналізовано основи роботи когнітивного радіо та когнітивних радіомереж, що викликано зростаючим попитом різних служб радіозв’язку на додатковий спектр частот, який приво-дить до формування більш складного середовища управління радіоспектром. Для вирішення такого за-вдання необхідно використовувати інноваційні методи управління спектром, які б забезпечували ефек-тивне використання полоси частот службами, а також надавали можливість спільного використання обмежених ресурсів спектру та їх впровадження у телекомунікаційні системи. В певних умовах застосу-вання підходів на основі динамічного доступу до спектру може сприяти вирішенню такої задачі. Але для її реалізації необхідно вирішити ряд певних складних задач, що пов’язані з управлінням використання спе-ктру радіочастот.


Ключові слова: когнітивне радіо, динамічне управління спектром радіочастот, геолокаційна база даних, широкосмуговий доступ

Список літератури

1. Mitola III J. Radio. An Integrated Agent Architecture for Software Defined Radio: Doctor of Technology Dissertation / J. Mitola III. – Sweden: Royal Institute of Technology, 2000. – 313 с.
2. Комашинский В.И. Когнитивные системы и телекоммуникационные сети / В.И. Комашинский // Вестник связи. – 2011. – № 10. – С. 4-8.
3. Справочник по перспективам внедрения систем когнитивного радио в диапазоне УВЧ в странах участников РСС. – Астана, 2016. – 93 с.
4. Definitions of Software Defined Radio (SDR) and Cognitive Radio System (CRS): отчет МСЭ-Р SM.2152 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2152-2009 (дата обращения 15.10.2018).
5. Принципы, проблемы и вопросы управления использованием спектра, связанные с динамическим доступом к частотным диапазонам посредством радиосистем, использующих когнитивные технологии: Отчет МСЭ – R SM.2405-0, Женева, 2018. – 72 с.
6. Экономические аспекты управления использованием спектра: Отчет МСЭ – R SM.2012-4. – Женева, 2015. – 180 с.
7. Китчер Эммануэль. Методы и алгоритмы принятия решений для когнитивного радио: дис. канд. тех. наук: 05.13.01. / Китчер Эммануэль. – Владимир, 2013. – 142 с.
8. Быховский М.А. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиосистем / М.А. Быховский. – Москва: Эко-Трендз, 2006. – 376 с.
9. Михалевский Л.В. Когнитивное радио – передовая технология на пути к более рациональному использованию радиочастотного спектра / Л.В. Михалевский // Тезисы доклада семинара МСЭ “Конвергенция служб радиосвязи как средство повышения эффективности использования радио частотного спектра” (Ереван, 28-30 апреля 2008 года). – Москва, 2008.
10. Иннокова Е.П. Особенности стандарта IEEE 802.22 WRAN (WI-FI) / Е.П. Иннокова // Матеріали II Всеукраїнської конф. “Інформаційні технології. Безпека та зв'язок”, 2011.
11. Маковеенко Д.О. Стандарт IEEE 802.22. Технологии. Применение. Перспективы [Электронный ресурс] / Д.О. Маковеенко // Журнал Wireless Ukraine. – 2013. – Режим доступа: https://asp24.com.ua/blog/standart-ieee-802-22-tehnologii-primenenie-perspektivy/.
12. Сорокин В. На пути к когнитивности [Электронный ресурс] / В. Сорокин. – Режим доступа: http://www.rfs-rf.ru/upload/medialibrary/5e0/018692.pdf.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Збежховська У. Р. Системи когнітивного радіо: проблеми та перспективи розвитку / У.Р. Збежховська  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 1(34). – С. 79-83. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.11.