1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(156)'2019
  5. Розв’язання у параметричному вигляді прямої і зворотної задачі про розорення страхової компанії для моделі індивідуального ризику

Розв’язання у параметричному вигляді прямої і зворотної задачі про розорення страхової компанії для моделі індивідуального ризику

В.Ю. Дубницький, І.Г.Скорікова, Г.В. Фесенко, І.А. Черепньов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто пряму і зворотну задачу про нерозорення (розорення) страхової компанії для страхування індивідуальних ризиків природного і техногенного походження. Прямою задачею про розорення страхової компанії названо задачу, розв’язок якої визначає ймовірність успішної діяльності страхової компанії при відомих законах розподілу величини страхових виплат. Зворотною задачею про розорення страхової компанії названо задачу, розв’язок якої визначає величину активів, що забезпечують задану ймовірність нерозорення (розорення) страхової компанії. Розв’язок цієї задачі розглянуто для наступних видів законів розподілу: нормального, логарифмічно нормального, гамма-розподілу, розподілу Вейбулла, зворотного гаусівського розподілу і розподілу Парето.


Ключові слова: задача про розорення страхової компанії, принцип математичного сподівання, принцип середньоквадратичне відхилення, нормальний розподіл, логарифмічно нормальний розподіл, гамма-розподіл, розподілу Вейбулла, зворотній гаусівський розподіл, розподіл Парето

Список літератури

1. Козьменко О.В. Актуарні розрахунки / О.В. Козьменко, О.В. Кузьменко. – Суми: Університетська книга, 2014. – 224 с.
2. Фалин Г.И. Актуарная математика в задачах / Г.И. Фалин, А.И. Фалин. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 192 с.
3. УкрАгроКонсалт. Украина. Пределы роста доли сельского хозяйства в ВВП [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.ukragroconsult.com/news/ukraina-predely-rosta-doli-selskogo-hozyaistva-v-vvp.
4. Украина с прошлого года потеряла более 5 тыс. га посевов [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.unn.com.ua/ru/news/1692723-ukraina-z-mynuloho-roku-vtratyla-ponad-5-tys-ha-posiviv.
5. Михайлов М.Г. Аналіз тенденцій оснащення матеріально-технічної бази аграрних підприємств [Текст] / М.Г. Михайлов // Інвестиції: Практика та досвід: Аналіз. Прогнози. Коментар. – 2017. – № 9. – С. 39-44.
6. Симоненко К. Украинские аграрии массово скупают технику [Электронный ресурс] / К. Симоненко. – Режим доступа к ресурсу: https://ubr.ua/market/auto/ukrainskie-ahrarii-massovo-skupajut-tekhniku-3836813.
7. Мерзляк А.В. Державна підтримка розвитку страхування сільськогосподарської продукції в Україні / А.В. Мерзляк, Н.І. Павелко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 88-94.
8. Страхування спеціальної техніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://consoris.com.ua/special-equipment/.
9. Ботвиновська О.Л. Аграрне страхування / О.Л. Ботвиновська. – Київ: ЦП “Компринт”, 2012. – 106 с.
10. Фисун В.І. Страхування / В.І. Фисун. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 232 с.
11. Mack T. Schadenversicherungsmathematik. Sonderauflage von Heft 28 der Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik / Thomas Mack. – e.V. Karlsruhe: e.V. Verlag Versicherungswirtschaft, 1997. – 412 p.
12. Голубин А.Ю. Математические модели управления риском в базовых моделях страхования / А.Ю. Голубин. – Москва: “Анкил”, 2013. – 284 с.
13. Дубницкий В.Ю. Оценка вероятности превышения случайной величиной своего удвоенного среднего значения / В.Ю. Дубницкий, Н.С. Пилипенко // Обработка информации: сб. научн. тр. – Харків: ХВУ, 1996. – С. 16-21.
14. Вадзинский Р.Н. Справочник по вероятностным распределениям / Р.Н. Вадзинский. – Москва: НАУКА, 2001. – 295 с.
15. Johnson N.L. Continuous univariate distributions / N.L. Johnson, S. Kotz, N. Balakrishnan. – New York: Jonh Wiley &Sons, 2010. – 559 с.