1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Управління структурною динамікою складних систем військового призначення у оперативно-тактичній обстановці, що динамічно змінюється

Управління структурною динамікою складних систем військового призначення у оперативно-тактичній обстановці, що динамічно змінюється

Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.В. Довбня, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов
УДК 4.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядаються основні положення і елементи теорії і практики управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення у оперативно-тактичній обста- новці, що динамічно змінюється у районі бойових дій угруповань збройних сил. Введені основні терміни і визначення, що властиві для області досліджень діяльності у оборонній сфері. Наведена необхідність (до- цільність) трансформації традиційних концепцій і моделей управління силами і засобами збройної боротьби з використанням інноваційних підходів для адаптації ведення операцій (бойових дій) стосовно до оператив- но-тактичної обстановки, що динамічно змінюється. В якості основи цієї трансформації обираються су- часні інформаційні технології, що забезпечують підняття рівня інформатизації, автоматизації і комплек- сної стійкості процесів у динаміці протиборства сторін конфлікту. Зазначено, що управління структур- ною динамікою складних систем воєнного призначення може стати реальною основою підтримки їх конф- ліктно-сталого стану у динаміці ведення бойових дій.


Ключові слова: структурна динаміка, багатоструктурованість системи, макростан, макрооперація, моніторинг стану, інформація управління, адаптація, модель управління, конфліктна стійкість

Список літератури

1. Печуров С.А. Англо-саксонская модель управления в военной сфере: история и современность / С.А. Печуров. –М.: Ком Книга, 2005. – 232 с.
2. Вооруженные силы зарубежных государств: Информационно-аналитический сборник / А.Н. Сидорин, Г.М. Мингатин, В.М. Прищепов, В.П. Акуленко. – М.: Воениздат, 2009. – 528 с.
3. Информационные, специальные, воздушно-десантные и аэромобильные операции армий ведущих зарубежных государств: Информационно-аналитический сборник / А.Н. Сидорин, И.А. Рябченко, В.П. Герасимов и др. – М.: Воениздат, 2011. – 344 с.
4. Паршин С.А. Современные тенденции в теории и практике совершенствования оперативного управления воо-руженными силами США / С.А. Паршин. – М.: Едирориал CССР, 2009. – 80 с.
5. Паршин С.А. Современные тенденции в теории и практике управления в вооруженных силах США / С.А. Пар-шин, Ю.Е. Горбачев, Ю.А. Кожанов. – М.: ЛЕНАНД, 2009. – 272 с.
6. Сидорин А.Н. Вооруженные силы США в XXI веке: Военно-теоретический труд / А.Н. Сидорин, В.М. Прище-пов, В.П. Акуленко. – М.: Кучково поле; Военная книга, 2013. – 800 с.
7. Ширяев Б.А. Военная политика США. Принципы, механизмы, методы. – 2-е изд. / Б.А. Ширяев. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. университета, 2007. – 442 с.
8. Высокие технологии в США: Опыт министерства обороны и других ведомств / Д.О. Рогозин, И.А. Шеремет, С.В. Гарбук, А.М. Губинский. – М.: Изд-во Московского университета, 2013. – 384 с.
9. Владимиров А.И. Основы общей теории войны: Монография: в 2 ч. Часть 1: Основы теории войны / А.И. Вла-димиров. – М.: Синергия, 2013. – 832 с.
10. Бородакий Ю.В. Информационные технологии в военном деле (основы теории и практического применения) / Ю.В. Бородакий, Ю.Г. Лобадинский. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 392 с.
11. Современные проблемы управления ВМФ: Теория и практика. Состояние и перспективы / И.В. Соловьев, В.В. Греков, С.М. Доценко и др.; Под ред. В.Н. Куроедова. – СПб.: Политехника, 2006. – 432 с.
12. Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем: Монография: в 3 книгах. Книга 1 / Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин и др.; под ред. Б.А. Демидова. – Тверь, 2014. – 676 с.
13. Демидов Б.А. Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения во-оруженных сил государства: Монография: в 2 книгах. Книга 1 / Б.А. Демидов, О.П. Коростылев. – К.: ИД “Стилос”, 2016. – 655 с.
14. Демідов Б.О. Принципи формування обрису Єдиної автоматизованої системи управління Збройними силами / Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.Ф. Величко // Наука і оборона. – 2013. – № 2. – С. 47-53.
15. Демідов Б.О. Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною держави / Б.О. Демідов, О.Ф. Величко, Ю.Ф. Кучеренко // Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 51-56.
16. Гриб Д.А. Принципы аспекты методического подхода к формированию оперативно-стратегических и опера-тивно-тактических требований к перспективной системе вооружения вооруженных сил государства и к её структурным компонентам / Д.А. Гриб, Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. – № 2(11). – С. 29-34.
17. Демидов Б.А. Концептуальные аспекты информатизации и автоматизации управления в вооруженных силах го-сударства / Б.А. Демидов, Д.А. Гриб, О.А. Хмелевская // Збірник наукових праць ХНУПС. – 2017. – № 5(54). – С. 38-37.
18. Кучеренко Ю.Ф. Концептуальні основи щодо розробки автоматизованих систем військового призначення на сучасному етапі розбудови Збройних Сил України // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 4(21). – С. 75-78.

Бібліографічний опис для цитування:
Управління структурною динамікою складних систем військового призначення у оперативно-тактичній обстановці, що динамічно змінюється / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.В. Довбня, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 2(35). – С. 16-26. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.02.