1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Анализ функционирования систем управления государственными информационными ресурсами

Анализ функционирования систем управления государственными информационными ресурсами

С.В. Сальник, А.С. Сторчак, К.К. Герасимов
Аннотации на языках:


Анотация: В статье рассматриваются средства обработки и функционирования государственных информационных ресур- сов. Определены процессы формирования и использования информационных ресурсов. Определены возможности и зада- чи ресурсов информационных систем. Выяснены задачи информационно-телекоммуникационных систем при их по- строении. Охарактеризованы составляющие информационно-телекоммуникационных систем. Представлена структу- ра информационной системы и определены параметры оценки эффективности информационной сети. Определены наиболее актуальные задачи, которые решают информационно-телекоммуникационные сети. Рассмотрены элементы информационно-телекоммуникационных систем и указаны основные уязвимости, возникающие при обработке государ- ственных информационных ресурсов. Определено множество требований к информационно-телекоммуникационным систем в киберпространстве с целью обработки и хранения государственных информационных ресурсов. Представле- ны комплексы систем и механизмов защиты для обеспечения безопасности киберпространства. Определено содержа- ние защиты государственных информационных ресурсов. Предложено обеспечить безопасность государственных ин- формационных ресурсов с учетом уязвимостей информационно-телекоммуникационных систем и их свойств. Предло- жено провести детальный анализ уязвимостей информационно-телекоммуникационных систем, угроз государствен- ным информационным ресурсам и атак.


Ключевые слова: государственные информационные ресурсы, информационно-телекоммуникационные системы, киберпространство, уязвимости информационных систем, защита государственных информационных ресурсов

Список литературы

1. Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України № 2163-VIII від 05.10.2017” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.
2. Ліпкан В.А. Національна система кібербезпеки як складова частина системи забезпечення Національної безпе-ки України / В.А. Ліпкан, І.В. Діордіца // Підприємництво, господарство і право: Інформаційне право. – 2017. – № 5. –С. 174-180.
3. Бурячок В.Л. Метод побудови класифікатора кібератак на державні інформаційні ресурси / В.Л. Бурячок, Р.В. Грищук, В.М. Мамарэв // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 1/2 (21). – С. 38-43.
4. Шевченко А.С. Комплексний підхід до побудови системи кібернетичного захисту Збройних сил України / А.С. Шевченко // Сучасна спеціальна техніка. – 2016. – № 4(47). – С. 47-54.
5. Юдін О.К. Державні інформаційні ресурси. Методологія побудови класифікатора загроз: монографія /О.К. Юдін, С.С. Бучик. – К.: НАУ, 2015. – 214 с.
6. Борисова Н.В. Гібридні системи безпеки інформаційних та комунікаційних мереж / Н.В. Борисова, Л.В. Шаба-нова-Кушнаренко // Системи обробки інформації. – 2017. – № 5(151). – С. 103-108. https://doi.org/10.30748/soi.2017.151.14.
7. Науково-методичне забезпечення створення та функціонування системи інформаційної безпеки держави / С.Я. Довбня, В.І. Кривцун, І.О. Четверіков, В.О. Савран, О.О.Солдатенко // Збірник наукових праць ВІКНУ. – 2014. – Вип. № 47. – С. 98-108.
8. Довгань О.Д. Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту: моно-графія / О.Д. Довгань, І.М. Доронін. – К.: Видавничий дім “АртЕк”. – 2017. – 107с.
9. Ткаченко В.І. Шляхи формування системи забезпечення Національної безпеки / В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, О.О. Астахов // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2015. – № 2(43). – С.3-8.
10. Горніцька Д.А. Система аналізу та оцінки рівня захищеності державних інформаційних ресурсів від соціотех-нічних атак / Д.А. Горніцька, М.В. Захарова, А.І. Кладочний // Безпека інформації. – 2012. – № 2(18). – С. 70-74.
11. Довгань О.Д. Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття / О.Д. Довгань // Інформація і право. – 2015. – № 3(15). – С. 85-91.
12. Марущак А.І. Зміст поняття “державні електронні інформаційні ресурси” / А.І. Марущак, С.Г. Петров // Інформація і право. – 2018. – № 4(27). – С. 15-21.
13. Василенко В.С. Методика оцінки захищеності інформації в ЛОМ. Графічні моделі взаємодії загроз функціона-льним властивостям захищеності інформаційних ресурсів ЛОМ із елементами системи захисту / В.С. Василенко, О.В. Дубчак, М.Ю. Василенко // Науково-практичний журнал “Безпека інформації”. – 2012. – № 1. – С. 49-54.
14. Костяк М.Ю. Особливості проектування захищених інформаційних мереж спеціального призначення / М.Ю. Костяк, Л.Т. Пархуць // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Серія: Автоматика, вимірю-вання та керування. – 2016. – № 852. – С. 88-92.
15. Дудикевич В.Б. Аналіз моделей захисту інформації в інформаційних мережах держави / В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський // Системи обробки інформації. – 2016. – № 4(141). – С. 86-89.
16. Конахович Г.Ф. Захист інформації в мережах передачі даних / Г.Ф. Конахович, О.Г Корченко, О.К. Юдін. – К.: Видавництво ТОВ “НВП “ІНТЕРСЕРВІС”, 2009. – 713 с.
17. Васильєв Ю. Класифікація та аналіз загроз інформаційній безпеці в ключових системах інформаційної інфра-структури / Ю. Васильєв // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2015. – № 1(29). – С. 56-61.
18. Дудикевич В.Б. Концепція та базовий підхід до побудови системи захисту інформації в багаторівневій інтелек-туальній системі керування / В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, Т.Б. Крет // Системи обробки інформації. – 2016. –№ 8(145). – С. 105-110.
19. Климович О.К. Застосування мобільних телекомунікаційних мереж спеціального призначення в Збройних Си-лах України / О.К. Климович // Системи обробки інформації. – 2015. – № 5(130). – С. 135-140.
20. МСЭ-Т X.1205. Серия Х: сети передачи данных, взаимосвязь открытых систем и безопасность. Безопасность электросвязи. Обзор кибербезопасности. –Женева, 2009. – 64 с.
21. Довбня С.Я. Аналіз загроз та визначення вимог щодо захисту інформації в інтегрованих інформаційно-телекомунікаційних системах України / С.Я. Довбня, А.А. Гришанова // Інформаційна безпека України: Збірник науко-вих доповідей та тез науково-технічної конференції. – 2016. – С. 11-19.
22. Корнієнко Б.Я. Дослідження моделі взаємодії відкритих систем з погляду інформаційної безпеки / Б.Я. Корнієнко // Наукоємні технології. – 2012. – № 3(15). – С. 83-89.
23. Рубан І.В. Класифікація мережевих загроз / І.В. Рубан, Д.В. Прибильнов // Комп'ютерні науки та інженерія: ма-теріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 350-353.