1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Метод проектування зенітних керованих ракет із застосуванням об’єктно-орієнтованого підходу і технології електронних пусків

Метод проектування зенітних керованих ракет із застосуванням об’єктно-орієнтованого підходу і технології електронних пусків

О.В. Турінський, А.Б. Скорик
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються системно-концептуальні аспекти проектування зенітних керованих ракет. Використо- вуючи досвід виконання проектних робіт із створення систем високоточної зброї в Україні зроблено висновки, що кла- сична блочно-ієрархічного парадигма проектування і каскадна модель життєвого циклу вже не забезпечують достат- ньої ефективності процесу проектування.. Запропоновано спіральну об’єктно-орієнтовану модель проектування зенітних керованих ракет, що дозволяє під- вищити ефективність проектування при скороченому обсязі контрольних льотних випробувань. Розроблено загальну структурну схему методу об'єктно-орієнтованого проектування ЗКР. Виконано формування класів, об’єктів та стру- ктур, що являються формалізованими механізмами синтезу зенітних керованих ракет, при цьому використані теоре- тичні засади об’єктно-орієнтованої методології проектування, що поєднує в собі процес об’єктної декомпозиції і при- йоми представлення логічної, фізичної, статичної та динамічної моделі проектованої системи. Розроблено метод синтезу об'єктно-орієнтованої моделі контуру наведення ЗКР, сформульовані і розглянуті етапи синтезу. Приведено можливий варіант побудови функціональної схеми бортового контуру управління перспек- тивної ЗКР. Зроблено висновок, що з пізнавальної точки зору відсутні які-небудь серйозні відмінності між випробуваннями ЗКР як фізичного об'єкту і імітаційним моделюванням ЗКР як деякого віртуального об'єкту. При забезпеченні необхід- ної адекватності моделі реальному об'єкту відмінності стають несуттєвими. Виходячи з цього факту декларується, що дослідно-теоретичний метод дослідження характеристик контуру наведення стає основним, а самі дослідження, що об'єднуються в модифікований метод електронних пусків утворюють єдиний комплекс натурних і модельних випро- бувань на усіх етапах проектування ЗКР.


Ключові слова: об'єктно-орієнтований синтез, контур наведення зенітних керованих ракет, проектування ЗКР, ЗРК, класи і об’єкти моделі, метод “електронних пусків”

Список літератури

1. Демидов Б.А. Системная методология планирования развития, предпроектных исследований и внешнего проектирования вооружения и военной техники / Б.А. Демидов. – К.: ИД “Стилос”, 2011. – 464 с.
2. Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем: монография. Кн. 2 / Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин, А.Ф. Величко, М.В. Науменко, О.А. Хмелевская, Т.И. Филякова; под ред. Б.А. Демидова. – Тверь, 2014. – 688 с.
3. Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем: монография. Кн. 3 / Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин, А.Ф. Величко, М.В. Науменко, О.А. Хмелевская, Т.И. Филякова; под ред. Б.А. Демидова. – Тверь, 2014. – 560 с. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2019, № 2(35) ISSN 2223-456Х
4. Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства: монография. Кн. 2 / Б.А. Демидов, О.П. Коростелев, С.Н. Остапенко, Д.А. Гриб, В.Б. Вагапов, А.Ф. Велич-ко, С.А. Олизаренко; под ред. Б.А. Демидова. – К.: Издательский дом “Стилос”, 2016. – 640 с.
5. Ашурбейли И.Р. Сложные радиоэлектронные системы вооружения. Планирование и управление созданием. Кн. 2 / И.Р. Ашурбейли, А.И. Лаговиер, С.П Соколов. – М.: Радиотехника, 2010. – 438 с.
6. Герасимов С.В. Техніко-економічне обґрунтування розробки (модернізації, закупівлі) складних технічних комплексів / С.В. Герасимов, А.М. Клименко, Т.А. Пінчук // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС, 2010. – Вип. 1 (23). – С. 111-115.
7. Турінський О.В. Методика обґрунтування множин характеристик перспективних зенітних ракетних комплексів і визначення їх допустимих змін / О.В. Турінський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. –№ 2(31). – С. 67-72. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.08.
8. Turіnskyi O.V. Development of a method for analyzing the composition and characteristics of advanced weapons sam-ples for the Air Force of Ukraine / O.V. Turіnskyi // Science and Technology of the Air Force of Ukraine. – 2018. – No. 4(33). – Р. 16-20. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.02.
9. Скорик А.Б. Аналіз загальної методології формування вимог до військово-технічних систем і озброєння ЗРВ. Частина 1. Еволюційний розвиток оперативно-тактичних вимог / А.Б. Скорик, Б.О. Демідов, П.А. Дранник // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 3(23). – С. 75-82.
10. Аналіз особливостей побудови і застосування перспективних систем управління високоточною зброєю. Активні головки самонаведення / А.Б. Скорик, М.І. Камчатний, Є.В. Моргун, І.В. Помогаєв, Р.В. Іщенко, М.І. Щоголєв //Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 3(55). – С. 36-43. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.55.05.
11. Высокоточные системы самонаведения. Расчет и проектирование вычислительный эксперимент / К.А. Пупков, Н.Д. Егупов, Л.В. Колесников, Д.В. Мельников, А.И. Трофимов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 512 с.
12. Проектирование зенитных управляемых ракет / Под ред. И.С.Голубева, В.Г.Светлова. – Москва: Издательство МАИ, 1999. – 725 с.
13. Qiping Chu Advances in Aerospace Guidance, Navigation and Control / Qiping Chu, Bob Mulder, Daniel Choukroun, Erik-Jan van Kampen, Coen de Visser, Gertjan Looye // Selected Papers of the Second CEAS Specialist Conference on Guidance, Navigation and Control. – Springer Heidelberg New York. – 2013. – P. 782.
14. Динчин Лу. Решение проблем проектирования и тестирования РЛС и средств РЭБ с помощью моделирования в САПР Agilent SystemVue / Динчин Лу //Современная электроника. – М.: Издательство “СТА-ПРЕСС”, 2013. – № 8. –С. 76-78.
15. Object-Oriented Analysis and Design with Applications (3rd Edition) / Grady Booch, Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engle, Bobbi J. Young, Jim Conallen, Kelli A. Houston. – Westfold. Addison-Wesley Professional, 2007. – 720 p.