1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Пропозиції щодо використання багаточастотного зондуючого сигналу для підвищення якості завадозахисту модернізованих РЛС П-18МА та П-18 Малахіт

Пропозиції щодо використання багаточастотного зондуючого сигналу для підвищення якості завадозахисту модернізованих РЛС П-18МА та П-18 Малахіт

А.А. Гризо, О.О. Альчаков, І.М. Лашкул, В.А. Полтавець
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена проблемі захисту модернізованих РЛС типу П-18МА та П-18 Малахіт від імпуль- сних завад. Проведено аналіз структури зондуючих сигналів, показано, що для огляду зони виявлення викори- стовується складовий сигнал. Для перегляду великих відстаней використовується тривалий у часі, складний радіоімпульс с внутрішньоімпульсною модуляцією, який потенційно забезпечує високу якість селекції імпу- льсних завад. Ближня зона переглядається простим радіоі+мпульсом, який має набагато гірші можливості щодо усунення дії імпульсних завад. Для підвищення якості завадозахисту у ближній зоні пропонується ви- користовувати багаточастотний зондуючий сигнал, запропоновано варіант пристрою селекції імпульсних завад, оцінено його ефективність та визначена оптимальна кількість частотних підканалів. Для проведен- ня розрахунків використовувалися методи математичної статистики, результати розрахунків оцінювали- ся методом порівняльного аналізу. Отримано залежності вірогідності селекції імпульсних завад від кілько- сті частотних підканалів для різної інтенсивності впливів. Показано, що вірогідність правильного розріз- нення збільшується зі зростанням числа частотних підканалів. При невисокій інтенсивності впливів якість розрізнення знижується. Цей ефект пояснюється маскуванням власними шумами. Зі збільшенням інтенсив- ності впливів, якість розрізнення зростає, але не значно. Це трактовано зниженням впливу маскуючих шу- мів. Подальше зростання інтенсивності суттєвого впливу не робить, тому що вплив шумів дуже малий. Достатньо якісна селекція імпульсних завад забезпечується вже при застосуванні двох - трьох частотних підканалів.


Ключові слова: імпульсна завада, завадозахист, багаточастотний сигнал.

Список літератури

1. Офіційний сайт UST.COM.UA. РЛС “МАЛАХИТ” Компанія АТ “ХК” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ust.com.ua/uk/item/rls-malaxit-2/.
2. Офіційний сайт AEROTECHNICA.UA. Наземная подвижная радиолокационная станция П-18МА/П-180У. Нау-чно-производственное предприятие “Аэротехника- МЛТ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aerotechnica.ua/index.php?id=products&prod=2&prodid=2.

3. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. –
№ 2(27). – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.

4. Кучеренко Ю.Ф. Деякі особливості сучасних локальних війн / Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько // Збірник науко-вих праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2008. – № 2(17). – С. 20-23.
5. Карлов А.Д. Можливості радіолокаційних станцій радіотехнічних військ з виявлення безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня / А.Д. Карлов, Г.В. Худов // XIII наукова конференція курсантів та студентів ХНУПС ім. І.Кожедуба, 24 –25 травня 2017. – Харків: ХНУПС, 2017. – С. 94-95.

6. Дослідження умов електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів повітряної рухомої й радіолокаційної служб та засобів транкінгового зв’язку у смузі частот 136…174 МГц / С.А. Макаров, І.В. Московченко, В.О. Лєбєдєв, О.А. Павліченко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 4(29). – С. 48-53. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.29.06.
7. Lavrov A. Russian UAVs in Syria [Електронний ресурс] / A. Lavrov // Moscow Defense Brief. – 2017. – № 2(58). – Режим доступу: http://mdb.cast.ru/mdb/2-2017/item3/article4/.

8. Яцук К.В. Применение беспилотных летательных аппаратов в локальных конфликтах и войнах [Електронний ресурс] / К.В. Яцук, М.С. Стафеев, С.В. Казаринов // Молодой ученый. – 2016. – № 25. – С. 107-111. – Режим доступу: https://moluch.ru/archive/129/35666/.

9. Чекунов Е. Применение БЛА ВС США в военных конфликтах / Е. Чекунов // Зарубежное военное обозрение. – 2010. – № 7. – С. 41-50.
10. Математична модель спотворення сигналу в системах радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексу-ванням при впливі навмисних завад / А.В. Шишацький, В.В. Лютов, М.В. Борознюк, І.Ю. Рубцов // Системи обробки інформації. – 2016. – № 3(140). – С. 181-186.

11. Гризо А.А. Потенциальные возможности обнаружения активных импульсных помех на фоне нестационарных по мощности пассивных помех / А.А. Гризо, С.В. Шаповалов // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный науч.-
техн. сб. – X.: ХГТУРЭ. – 2002. – № 129. – С. 84-89.

12. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних Сил Російської Федерації / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб та ін.; за заг. ред. А.М. Алімпієва. – Х., 2015. – 732 с.
13. Аналіз тактико-технічних характеристик основних радіолокаційних станцій радіотехнічних військ збройних сил Російської Федерації / Г.В. Худов, Д.Г. Гордієнко, В.М. Ковбаса, М.А. Матвійчук // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 3(20). – С. 92-95.

14. Коржик В.И. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений / В.И. Коржик, Л.М. Финк, К.Н. Щелкунов. – Москва: Радио и связь, 1981. – 356 с.

15. Зюкин В.Ф. Расчет информационного расстояния между моделями радиолокационных сигналов / В.Ф.Зюкин, А.А. Гризо // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2006. – № 1(50). – С. 70-75.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пропозиції щодо використання багаточастотного зондуючого сигналу для підвищення якості завадозахисту модернізованих РЛС П-18МА та П-18 Малахіт / А.А. Гризо, О.О. Альчаков, І.М. Лашкул, В.А. Полтавець  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 2(35). – С. 143-150. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.18.